Slovo života

Každý měsíc je vybrána jedna věta z Bible a komentář k ní. Toto slovo se pak především snažíme uvádět do každodenního života, a tak se žitím evangelia podílet na „proměně“ světa.

Slovo života září 2011

PDF Tisk Mail

„Máme proč se veselit a radovat, protože tento tvůj bratr byl mrtev, a zase žije, byl ztracen, a je zase nalezen.“ (Lk 15,32)

Touto větou končí známé podobenství o marnotratném synovi. Má nám ukázat velikost Božího milosrdenství. Uzavírá kapitolu Lukášova evangelia, ve které se Ježíš tomuto tématu věnuje ještě ve dvou dalších podobenstvích. …

→ Číst dále...

Slovo života srpen 2011

PDF

„Tady jsem, abych plnil tvou vůli.“ (Žid 10,9)

Toto je verš ze žalmu 40, který autor listu Židům vkládá do úst Synu Božímu, hovořícímu s Otcem. Autor chce tímto způsobem zdůraznit, s jakou láskou se Boží Syn stal člověkem, aby v poslušnosti Otcově vůli vykonal dílo vykoupení. …

→ Číst dále...

Slovo života červenec 2011

MP3 PDF

„Bděte a modlete se, abyste nepřišli do pokušení. Duch je sice ochotný, ale tělo je slabé.“
(Mt 26,41)

Toto jsou slova, kterými se Ježíš během svého smrtelného zápasu v Getsemanech obrátil k Petrovi, Jakubovi a Janovi, když viděl, že je přemáhá spánek. Vzal s sebou tyto tři apoštoly, svědky svého proměnění na hoře Tábor, aby mu byli v tak těžké chvíli nablízku a modlitbou se spolu s ním připravili na to, co mělo přijít a být strašnou zkouškou i pro ně …

→ Číst dále...

Na cestě společně s Marií Emmaus Voce a Giancarlem Falettim

V neděli 22. května měla Emmaus ve svém programu návštěvy České republiky setkání s mladými z Hnutí fokoláre a jejich kamarády. V Centru Mariapoli v Praze-Vinoři se jich sešlo kolem 150 z celé České republiky.

→ Číst dále...

Slovo života červen 2011

MP3 PDF

„Nepřizpůsobujte se už tomuto světu, ale změňte se a obnovte svoje smýšlení, abyste dovedli rozeznat, co je vůle Boží, co je dobré, bohulibé a dokonalé.“ (Řím 12,2)

Máme před sebou druhou část listu sv. Pavla Římanům, v němž nám apoštol popisuje jednání křesťana jako výraz nového života, pravé lásky, pravé radosti a pravé svobody, které nám Kristus daroval. Křesťanský život znamená nový způsob, jak ve světle a v síle Ducha Svatého čelit různým úkolům a problémům, před nimiž se můžeme ocitnout…

→ Číst dále...

slovo_zivota.txt · Poslední úprava: 2009/06/02 10:26 autor: bajeluk