Slovo života

Každý měsíc je vybrána jedna věta z Bible a komentář k ní. Toto slovo se pak především snažíme uvádět do každodenního života, a tak se žitím evangelia podílet na „proměně“ světa.

Slovo života květen 2011

PDFMP3

„Miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.“ (Mt 22,37) (1)

Typickým tématem, jemuž se v Ježíšově době věnovaly diskuse v rabínských školách, bylo téma největšího z mnoha přikázání v Písmu. Ježíš, považovaný za učitele Zákona, se této problematice nevyhýbá. Na otázku „Které přikázání je v Zákoně největší?“ odpovídá originálním způsobem - spojuje lásku k Bohu s láskou k bližnímu. Tyto dvě lásky nemohou jeho učedníci od sebe nikdy oddělit, tak jako u stromu není možné oddělit kořeny od koruny. Čím více milují Boha, tím více posilují svou lásku k bratřím a sestrám. Čím více milují bratry a sestry, tím více se prohlubuje jejich láska k Bohu…

→ Číst dále...

Slovo života duben 2011

PDFMP3

„Avšak ne co já chci, ale co ty chceš.“ (Mk 14,36) (1)

Ježíš je v olivové zahradě, na místě zvaném Getsemany. Nastala tolik očekávaná chvíle. Jde o klíčový okamžik celého jeho života. Padne na zem, úpěnlivě prosí Boha, kterého oslovuje s důvěrnou něhou „Otče“, aby ho ušetřil „tohoto kalichu“ (2). Tato slova vyjadřují jeho utrpení a smrt. Ježíš prosí, aby ho tato hodina minula… Ale nakonec se zcela odevzdává Otcově vůli:

→ Číst dále...

Slovo života březen 2011

PDFMP3

„Jsem služebnice Páně: ať se mi stane podle tvého slova!“ (Lk 1,38) ¹

Podobně jako Panně Marii, i nám chce Bůh zjevit, jaký má s námi záměr a co je naší jedinečnou úlohou. Jako by nám říkal: „Chceš, abych z tebe a tvého života vytvořil mistrovské dílo? Jdi cestou, kterou ti ukazuji, a staneš se tím, kým jsi vždy byl v mém srdci. Od věčnosti jsem na tebe myslel a miloval tě, vyslovil jsem tvé jméno. Když ti sděluji svou vůli, dávám ti poznat tvé pravé já.“

→ Číst dále...

Slovo života únor 2011

PDFMP3

„Všichni, kdo se dávají vést Božím Duchem, jsou Boží synové.“ (Řím 8,14)1

Tato slova jsou ústředním tématem chvalozpěvu, jímž Pavel opěvuje krásu křesťanského života, jeho novost a dar svobody. Je to plod křtu a víry v Ježíše, díky nimž jsme s Ježíšem plně spojeni a skrze něj vtaženi do dynamiky trojičního života. Stáváme se s Kristem jednou osobou, a proto se podílíme na jeho Duchu a všech jeho plodech, především na Božím synovství. …

→ Číst dále...

Slovo života leden 2011

PDFMP3

„Obec věřících měla jedno srdce a jednu duši. Nikdo neříkal o ničem ze svého majetku, že je to jeho vlastní, ale měli všechno společné.“ (Sk 4,32)

Také letos se v týdnu od 18. do 25. ledna v mnoha částech světa, včetně České republiky, slaví Týden modliteb za jednotu křesťanů, iniciovaný Papežskou radou pro jednotu křesťanů a Světovou radou církví, který se na jiných místech světa připomíná o Letnicích.
Biblický verš, vybíraný pro Týden modliteb za jednotu křesťanů, každoročně komentovala Chiara Lubichová.
Téma zvolené pro letošní rok zní: „Setrvávali v apoštolském učení, v bratrském společenství, v lámání chleba a v modlitbách.“ (Sk 2,42) Předkládáme komentář Chiary Lubichové k verši ze Skutků apoštolů 4,32 z roku 1994.

→ Číst dále...

slovo_zivota.txt · Poslední úprava: 2009/06/02 10:26 autor: bajeluk