Slovo života leden 2012

PDF

„Když jste s Kristem byli vzkříšeni, usilujte o to, co pochází shůry, kde je Kristus po Boží pravici.“

Každoročně se od 18. do 25. ledna slaví v mnoha částech světa Týden modliteb za jednotu křesťanů, jehož úmysl si jinde připomínají o Letnicích. Téma tohoto týdne, zvolené pro rok 2012, vychází z listu sv. apoštola Pavla Korinťanům: „Všichni budeme proměněni skrze vítězství našeho Pána Ježíše Krista.“ (srov. 1 Kor 15,51-58)
Slovo života, vybrané pro tento měsíc, je komentářem Chiary Lubichové k 1. verši 3. kapitoly z listu Kolosanům. Svým obsahem je tématu Týdne modliteb za jednotu křesťanů velmi blízký.

„Když jste s Kristem byli vzkříšeni, usilujte o to, co pochází shůry, kde je Kristus po Boží pravici.“ (Kol 3,1) Tato slova, jimiž se sv. Pavel obrací na křesťanské společenství v Kolosách, nám říkají, že existuje svět, ve kterém vládne pravá láska, plné společenství, spravedlnost, pokoj, svatost, radost. Je to svět, kam se už nemůže dostat hřích a nic poskvrněného, svět, kde je Otcova vůle dokonale naplněna. Je to Ježíšův svět a Ježíš nám ho dokořán otevřel svým zmrtvýchvstáním, poté co prošel těžkou zkouškou utrpení.

„Když jste s Kristem byli vzkříšeni, usilujte o to, co pochází shůry, kde je Kristus po Boží pravici.“

Sv. Pavel říká, že do tohoto Kristova světa nejsme jen povoláni, ale že už do něj patříme. Víra nám říká, že skrze křest jsme včleněni v Krista, a proto se podílíme na jeho životě, darech, dědictví, na jeho vítězství nad hříchem a silami zla, neboť jsme byli spolu s ním vzkříšeni.
Ale na rozdíl od svatých duší, které už dosáhly cíle, naše příslušnost k tomuto Kristovu světu není ještě úplná a zřejmá. Především však není neporušitelná a definitivní. Pokud jsme na této zemi, jsme vystaveni tisícerým nebezpečím, překážkám a pokušením, kvůli kterým můžeme kolísat nebo které nás mohou na cestě brzdit či dokonce zavést na scestí.

„Když jste s Kristem byli vzkříšeni, usilujte o to, co pochází shůry, kde je Kristus po Boží pravici.“

Apoštolovu výzvu, „usilujte o to, co pochází shůry“, máme chápat tak, abychom usilovali, i když dosud fyzicky zůstáváme ve světě, duchovně svět opustit. Abychom zanechali zvyklostí a žádostivostí světa a za každé situace se nechali vést Ježíšovým smýšlením. „To, co pochází shůry“, znamená jiný zákon, zákon nebeského království, který Ježíš přinesl na zem a chce, abychom ho už teď plnili.

„Když jste s Kristem byli vzkříšeni, usilujte o to, co pochází shůry, kde je Kristus po Boží pravici.“

Jak tedy žít toto Slovo života? Vybízí nás, abychom se nespokojovali s životem v průměrnosti, s životem plným polovičatostí a kompromisů, ale abychom jej s pomocí Boží milosti utvářeli ve shodě s Kristovým zákonem.
Povzbuzuje nás, abychom žili podle hodnot, které Ježíš přinesl na zem, a s nasazením o nich svědčili ve svém prostředí. Patří mezi ně duch svornosti a pokoje, služby bratřím, pochopení a odpuštění, čestnosti, spravedlnosti, poctivosti v naší práci, věrnosti, mravní čistoty, úcty k životu atd.
Jak vidíme, program je to rozsáhlý jako život sám. Ale abychom nezůstali vězet v neurčitosti, uskutečňujme v tomto měsíci Ježíšův zákon, který je vlastně souhrnem všech ostatních: vidět v každém bratru Krista a ochotně mu sloužit. Není to snad to, na co budeme dotázáni na konci našeho života?

Chiara Lubichová

clanek/sz_2012_01.txt · Poslední úprava: 2012/01/07 10:27 autor: janokuchta