Slovo života červenec 2011

MP3 PDF

„Bděte a modlete se, abyste nepřišli do pokušení. Duch je sice ochotný, ale tělo je slabé.“
(Mt 26,41)

Toto jsou slova, kterými se Ježíš během svého smrtelného zápasu v Getsemanech obrátil k Petrovi, Jakubovi a Janovi, když viděl, že je přemáhá spánek. Vzal s sebou tyto tři apoštoly, svědky svého proměnění na hoře Tábor, aby mu byli v tak těžké chvíli nablízku a modlitbou se spolu s ním připravili na to, co mělo přijít a být strašnou zkouškou i pro ně …

„Bděte a modlete se, abyste nepřišli do pokušení. Duch je sice ochotný, ale tělo je slabé.“

Toto jsou slova, kterými se Ježíš během svého smrtelného zápasu v Getsemanech obrátil k Petrovi, Jakubovi a Janovi, když viděl, že je přemáhá spánek. Vzal s sebou tyto tři apoštoly, svědky svého proměnění na hoře Tábor, aby mu byli v tak těžké chvíli nablízku a modlitbou se spolu s ním připravili na to, co mělo přijít a být strašnou zkouškou i pro ně .

„Bděte a modlete se, abyste nepřišli do pokušení. Duch je sice ochotný, ale tělo je slabé.“

Čteme-li tato slova ve světle okolností, za kterých byla pronesena, vidíme, že nejsou pouhým doporučením, které Ježíš dává svým učedníkům. Je třeba je chápat i jako výraz jeho duševního stavu. Ukazují, jakým způsobem se Ježíš na zkoušku připravuje. Tváří v tvář blížícímu se utrpení se modlí ze všech sil svého ducha, bojuje proti strachu a hrůze ze smrti, vrhá se do náruče Otcovy lásky, aby byl jeho vůli věrný až do konce, a pomáhá svým apoštolům dělat totéž.
Ježíš zde vystupuje jako vzor člověka, který má projít zkouškou, a zároveň jako náš bratr, který je s námi v těžké chvíli.

„Bděte a modlete se, abyste nepřišli do pokušení. Duch je sice ochotný, ale tělo je slabé.“

Z Ježíšových úst je často slyšet vybízení k bdělosti. Bdít pro něj znamená nenechat se nikdy přemoci duchovní ospalostí, udržovat se v neustálé připravenosti jít vstříc Boží vůli, umět v každodenním životě rozeznávat její znamení a především chápat těžkosti a utrpení ve světle Boží lásky.
Bdělost je nerozlučně spojena s modlitbou, která je k překonání zkoušky zcela nezbytná. Křehkost vlastní člověku („slabost těla“) je možné překonat jedině silou, která je darem Ducha.

„Bděte a modlete se, abyste nepřišli do pokušení. Duch je sice ochotný, ale tělo je slabé.“

Jak tedy žít slovo života tohoto měsíce?
I my musíme v životě počítat s malými i velkými každodenními zkouškami. Není možné, aby se křesťan s nějakými zkouškami dříve či později nesetkal. První podmínkou k překonání jakékoliv zkoušky je, jak nás Ježíš upozorňuje, právě bdělost. Jde o to, abychom dokázali rozpoznat, že jde o zkoušku, a uvědomili si, že zkoušku Bůh nedopouští proto, abychom malomyslněli, ale abychom duchovně dozrávali tím‚ že ji překonáme.
A přitom je třeba se modlit. Modlitba je nutná, protože v takových chvílích jsme nejvíce vystaveni dvěma pokušením. Na jedné straně se můžeme opovážlivě domnívat, že to zvládneme sami. Na druhé straně se naopak můžeme obávat, že to nezvládneme, jako by zkouška byla nad naše síly. Ježíš nás však ujišťuje, že nebeský Otec nedopustí, aby nám chyběla síla Ducha Svatého, jestliže bdíme a prosíme ho o ni s vírou.

Chiara Lubichová


clanek/sz_2011_07.txt · Poslední úprava: 2011/07/05 21:45 autor: janokuchta