Slovo života zaří 2010

PDF MP3

„Neříkám ti nejvíc sedmkrát, ale (třeba) sedmdesátsedmkrát.“ (Mt 18,22)

„Neříkám ti nejvíc sedmkrát, ale (třeba) sedmdesátsedmkrát.“

Těmito slovy Ježíš odpověděl Petrovi, když se ho poté, co slyšel úžasné věci z jeho úst, zeptal: „Pane, kolikrát mám odpustit svému bratru, když se proti mně prohřeší? Nejvíc sedmkrát?“ Ježíš mu odpověděl: „Neříkám ti nejvíc sedmkrát, ale (třeba) sedmdesátsedmkrát.“
Petr se pravděpodobně pod vlivem Mistrova kázání rozhodl, že se ve své dobrotě a velkorysosti pustí tímto novým směrem a udělá něco výjimečného: dospěl tak k rozhodnutí odpouštět až sedmkrát.
Ale Ježíš odpovědí „…sedmdesátsedmkrát“ říká, že máme odpouštět bez omezení. Je třeba odpouštět vždy.

„Neříkám ti nejvíc sedmkrát, ale (třeba) sedmdesátsedmkrát.“

Toto slovo připomíná biblický zpěv Lámecha, Adamova potomka: „Bude-li sedmeronásobně pomstěn Kain, tedy Lámech sedmdesátkrát a sedmkrát.“ Tak začíná záplava nenávisti ve vztazích mezi lidmi tohoto světa, která stoupá jako rozvodněná řeka.
Proti tomuto šíření zla staví Ježíš bezmezné, bezpodmínečné odpuštění, schopné prolomit uzavřený kruh násilí.
Odpuštění je jediným způsobem, jak učinit přítrž nepokojům a otevřít lidstvu budoucnost, která by nevedla k sebezničení.

„Neříkám ti nejvíc sedmkrát, ale (třeba) sedmdesátsedmkrát.“

Odpouštět. Vždy odpouštět. Odpustit neznamená zapomenout, jako kdybychom se nechtěli podívat skutečnosti do očí. Odpuštění není slabost, kdy ze strachu před někým silnějším nebereme v úvahu křivdu, které se dopustil. Odpuštění nespočívá v tom, že budeme o vážné situaci tvrdit, že je bezvýznamná, anebo že budeme zlo vydávat za dobro.
Odpuštění není lhostejnost. Odpuštění je úkonem vůle a jasného vědomí, tedy svobody, který spočívá v tom, že přijímáme bratra nebo sestru takové, jací jsou, přestože nám ublížili. Stejně jako Bůh přijímá nás, hříšné, navzdory našim nedostatkům. Odpuštění tkví v tom, že neodpovídáme na urážku urážkou, ale usilujeme o to, co říká svatý Pavel: „Nedopusť, aby tě zlo přemohlo, nýbrž přemáhej zlo dobrem.“
Odpuštění spočívá v tom, že dáváš možnost nového vztahu tomu, kdo ti ubližuje, dáváš jemu i sobě možnost začít nový život, otevřít se budoucnosti, v níž by zlo nemělo poslední slovo.

„Neříkám ti nejvíc sedmkrát, ale (třeba) sedmdesátsedmkrát.“

Jak tedy žít toto Slovo?
Petr se ptal Ježíše: „Kolikrát mám odpustit svému bratru?“
Ježíš měl tedy ve své odpovědi na zřeteli především vztahy mezi křesťany, mezi členy téhož společenství.
V prvé řadě se máme takto chovat k bratřím a sestrám ve víře - v rodině, v práci, ve škole nebo ve společenství, do něhož patříme.
Víme, jak často se člověku chce odplatit urážku podobným skutkem nebo slovem.
Dobře víme, že mezi lidmi, kteří spolu žijí, jsou provinění proti lásce častá; ať už kvůli rozdílné povaze, z nervozity nebo z jiných důvodů. Právě proto je třeba si připomínat, že jedině stále obnovovaná ochota odpouštět může zachovat pokoj a jednotu mezi bratry.
Vždy budeme mít sklon myslet na chyby druhých, připomínat si jejich minulost a budeme chtít, aby byli jiní, než jací jsou… Je třeba si navyknout dívat se na ně novýma očima, vidět je nově a vždy je přijímat bez váhání a výhrad i tehdy, když svých chyb nelitují.
Někdo by mohl namítnout, že je to těžké. Pochopitelně. Ale právě to je na křesťanství krásné. Následujeme přece Krista, který na kříži prosil Otce za odpuštění pro ty, kdo mu způsobili smrt, a který vstal z mrtvých.
Odvahu! Pusťme se do toho a tento život nám přinese pokoj, jaký jsme nikdy nezakusili, a velikou radost, jakou jsme nikdy nepoznali.

Chiara Lubichová


clanek/sz_2010_09.txt · Poslední úprava: 2010/09/13 17:15 autor: janokuchta