Slovo života červen 2010

PDF MP3

„Kdo nalezne svůj život, ztratí ho, kdo však ztratí svůj život pro mě, nalezne ho.“ (Mt 10,39)

„Kdo nalezne svůj život, ztratí ho, kdo však ztratí svůj život pro mě, nalezne ho.“ [1]

Při četbě těchto Ježíšových slov před námi vyvstávají dvě roviny života: život pozemský, který prožíváme na tomto světě, a život nadpřirozený, který nám Bůh daroval Ježíšovým prostřednictvím – život, který nekončí smrtí a který nám nikdo nemůže vzít.
K vlastní existenci lze tedy zaujmout dvojí postoj. Buď přilneme k pozemskému životu, budeme jej považovat za jediné dobro, budeme myslet na sebe, na své záležitosti a na tvory. Budeme se uzavírat do své ulity a usilovat o prosazování vlastního já. Nevyhnutelným důsledkem toho bude pouze smrt. Ale v opačném případě, když uvěříme, že jsme od Boha dostali mnohem hlubší a věrohodnější život, budeme mít odvahu žít tak, abychom si tento dar zasloužili až do té míry, že dokážeme ztratit svůj pozemský život pro život věčný.

„Kdo nalezne svůj život, ztratí ho, kdo však ztratí svůj život pro mě, nalezne ho.“

Když Ježíš vyslovil tato slova, měl na mysli mučednictví. Abychom následovali Mistra a zůstali věrni evangeliu, měli bychom být připraveni stejně jako kterýkoli křesťan „ztratit“ život a zemřít - bude-li třeba - i násilnou smrtí, a tak z Boží milosti získat život pravý. Ježíš jako první „ztratil svůj život“ a získal život oslavený. Předem nás upozornil, abychom se nebáli „těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou“.[2]
Dnes nám říká:

„Kdo nalezne svůj život, ztratí ho, kdo však ztratí svůj život pro mě, nalezne ho.“

Při pozorné četbě evangelia zjistíme, že se Ježíš vrací k tomuto pojetí života nejméně šestkrát. Svědčí to o důležitosti a závažnosti, kterou mu přikládá.
Avšak vybídnutí ke ztrátě vlastního života není pro Ježíše pouze výzvou k mučednictví. Je to základní zákon křesťanského života.
Měli bychom být ochotni zříci se snahy dělat sami ze sebe ideál svého života i vlastní sobecké nezávislosti. Chceme-li být pravými křesťany, měl by být středem našeho života Kristus. A co od nás Kristus žádá? Lásku k druhým. Přijmeme-li jeho program za svůj, pak opravdu ztratíme sami sebe a nalezneme život.
Nežít pro sebe jistě neznamená, jak by se někdo mohl domnívat, zaujímat postoj rezignace a pasivity. Úsilí křesťana by mělo být vždy co největší a jeho smysl pro odpovědnost stoprocentní.

„Kdo nalezne svůj život, ztratí ho, kdo však ztratí svůj život pro mě, nalezne ho.“

Už na této zemi můžeme zakusit, že život v nás roste, když se zcela darujeme, když žijeme v lásce. Po dni prožitém ve službě druhým, kdy jsme dokázali proměňovat svou každodenní, možná jednotvárnou a těžkou práci v jediný skutek lásky, zakusíme radost z toho, že jsme se více realizovali.

„Kdo nalezne svůj život, ztratí ho, kdo však ztratí svůj život pro mě, nalezne ho.“

Budeme-li plnit Ježíšova přikázání, která jsou založena na lásce, nalezneme po tomto krátkém životě i život věčný.
Pamatujme, jaký bude Ježíšův soud v poslední den. Těm po pravici řekne: „Pojďte, požehnaní, (…) Neboť jsem měl hlad, a dali jste mi najíst (…); byl jsem na cestě, a ujali jste se mě; byl jsem nahý, a oblékli jste mě (…)“[3]
Aby nám dal účast na nepomíjejícím životě, bude hledět výlučně na to, zda jsme milovali své bližní, a bude vztahovat na sebe to, co jsme pro ně vykonali.
Jak tedy žít toto slovo? Jak ztrácet již nyní svůj život, abychom jej nalezli?
Tím, že se budeme připravovat na velkou a rozhodující zkoušku, pro kterou jsme se narodili.
Rozhlédněme se kolem sebe a naplňujme den skutky lásky. Kristus nám jde vstříc v našich dětech, v manželce, manželovi, v lidech, s nimiž pracujeme, s kterými jsme v jedné politické straně anebo s nimi trávíme volný čas. Prokazujme dobro všem. A nezapomínejme na ty, o nichž se denně dozvídáme v novinách, prostřednictvím přátel či televize… Pro každého udělejme to, co je v našich silách. Až se nám bude zdát, že jsme vyčerpali všechny možnosti, můžeme se ještě za ně modlit. To, co má hodnotu, je láska.

Chiara Lubichová
———————————
[1] Slovo života na červen 1999, otištěné v časopise Città Nuova č. 10/1999, str. 43 a v časopise Nové město č. 6/1999, s. 11.

[2] Mt 10,28.

[3] Mt 25,34-36.


clanek/sz_2010_06.txt · Poslední úprava: 2010/06/02 15:42 autor: janokuchta