Slovo života leden 2010

PDF MP3

„Bůh bude s nimi přebývat; oni budou jeho lidem.“ (Zj 21,3)

Ve dnech 18. až 25. ledna se v mnohých částech světa slaví týden modliteb za jednotu křesťanů, jinde slavený o Letnicích.
Chiara komentovala biblický verš vybíraný každoročně k této příležitosti pomocí Slova života daného měsíce.
Téma zvolené pro letošní týden modliteb za jednotu křesťanů je: „Vy jste toho svědky.“ (Lk 24,48)
Aby se nám dařilo je lépe žít, předkládáme následující Chiařin text jako naléhavou připomínku, že my křesťané máme společně svědčit o Boží přítomnosti ve světě.

„Hle – Boží stan mezi lidmi! Bůh bude s nimi přebývat; oni budou jeho lidem, a on – Bůh s nimi – bude jejich Bohem.“ (Zj 21,3)
Boží slovo tohoto měsíce se na nás obrací s výzvou. Chceme-li patřit k jeho lidu, měli bychom Bohu umožnit, aby žil mezi námi.
Jak toho dosáhnout? Co máme dělat, abychom mohli již na této zemi zakoušet alespoň předchuť té nekonečné radosti pramenící z „patření na Boha“?
Právě to nám Ježíš zjevil, v tom spočívá smysl jeho příchodu. Přišel, aby s námi sdílel život lásky mezi ním a Otcem, abychom jej mohli prožívat i my.
Jako křesťané můžeme již nyní žít tuto větu evangelia a mít tak Boha přítomného mezi námi. Církevní otcové tvrdí, že k tomu, aby byl Bůh mezi námi, musí být splněny určité podmínky. Podle svatého Basila je touto podmínkou život podle Boží vůle, podle Jana Zlatoústého to znamená milovat tak, jako miloval Ježíš, podle svatého Teodora Studity je potřebná vzájemná láska, Origenes zdůrazňoval soulad myšlení a citů, nutný k dosažení shody, která „sjednocuje a obsahuje Božího Syna“.
V Ježíšově učení je obsažen návod, který pomáhá k tomu, aby Bůh přebýval mezi námi: „Milujte se navzájem, jak jsem já miloval vás.“ (Jan 13,34) Vzájemná láska je klíčem k Boží přítomnosti. „Když se navzájem milujeme, Bůh zůstává v nás“ (1 Jan 4,12), protože jak říká Ježíš: „Kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich.“ (Mt 18,20)

„Bůh bude s nimi přebývat; oni budou jeho lidem.“

Není proto tak vzdálený a nedosažitelný den, kdy se naplní všechny přísliby Starého zákona: „Můj příbytek bude mezi nimi a já jim budu Bohem a oni budou mým lidem.“ (Ez 37,27)
Vše se již uskutečňuje v Ježíši, který – nezávisle na své historické existenci - zůstává přítomný mezi lidmi, žijícími podle nového zákona vzájemné lásky. Zákona, který z nich vytváří jeden lid, lid Boží.
Toto Slovo života je tedy zvlášť pro nás křesťany naléhavou výzvou, abychom vzájemnou láskou svědčili o Boží přítomnosti. „Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku k sobě navzájem.“ (Jan 13,35) Takto žité nové přikázání je předpokladem Ježíšovy přítomnosti mezi lidmi.
Ničeho bychom nedosáhli, kdybychom neměli záruku jeho přítomnosti, dávající smysl nadpřirozenému bratrství, které Ježíš přinesl na zem pro celé lidstvo.

„Bůh bude s nimi přebývat; oni budou jeho lidem.“

Na nás křesťanech je, abychom ukázali světu obraz jednoho jediného lidu, tvořeného všemi etniky, rasami a kulturami, lidmi malými i velkými, nemocnými i zdravými. Obraz jednoho jediného národa, o kterém lze po vzoru prvních křesťanů prohlásit: „Podívejte, jak se milují, jsou ochotni dát život jeden za druhého.“
Tento „zázrak“ lidstvo očekává, aby mělo ještě naději. Je to nezbytný příspěvek k rozvoji ekumenismu, k cestě k plné a viditelné jednotě křesťanů. Tento „zázrak“ je v našich možnostech. Lépe řečeno v možnostech toho, jenž přebývá uprostřed svého lidu sjednoceného láskou a může změnit úděl světa tím, že přivede celé lidstvo k jednotě.

Chiara Lubichováclanek/sz_2010_01.txt · Poslední úprava: 2010/01/03 13:48 autor: janokuchta