Slovo života listopad 2009

PDF MP3

„Spíš projde velbloud uchem jehly, než vejde bohatý do Božího království.“ (Mt 19,24)

Zapůsobila na tebe tato věta?
Myslím, že máš pravdu, že tento výrok je dobrým důvodem k zastavení a zamyšlení nad vlastními činy. Ježíš neříká nic nadarmo. Je proto potřebné vzít tato slova vážně, nezlehčovat je.
Především se snažme pochopit jejich pravý smysl od samotného Ježíše, z jeho postoje k bohatým. Ježíš se stýkal i s lidmi zámožnými. Zacheovi, který rozdal jen polovinu svého majetku, řekl: „Dnes přišla do tohoto domu spása.“
Skutky apoštolů dosvědčují, že v prvotní církvi bylo společenství majetku dobrovolné, takže zříci se fyzicky veškerého majetku nebylo požadováno.
Ježíš tedy neměl v úmyslu založit pouze komunitu lidí povolaných jít za ním a vzdát se veškerého bohatství.
A přesto říká:

„Spíš projde velbloud uchem jehly, než vejde bohatý do Božího království.“

Co tedy Ježíš zavrhuje? Jistě ne pozemská dobra sama o sobě, ale bohatého člověka, který na nich lpí.
Proč?
Odpověď je nasnadě: Vše náleží Bohu, ale bohatý člověk se chová, jako by bohatství patřilo jemu.
Je pravdou, že bohatství lehce zaujme v lidském srdci místo, které patří Bohu, zaslepuje a podporuje nejrůznější neřesti. Apoštol Pavel napsal: „Ti, kdo chtějí hromadit bohatství, upadají do pokušení a zamotávají se do mnohých nesmyslných a škodlivých žádostí, které vrhají lidi do zkázy a záhuby. Neboť kořenem všeho zla je láska k penězům; a už mnoho těch, kteří se po nich pachtili, zbloudilo ve víře a připravilo si mnoho bolestí.“
Již Platon tvrdil: „Je nemožné, aby mimořádně dobrý člověk byl současně i mimořádně bohatý.“
Jaký tedy má být postoj toho, kdo něco vlastní? Je třeba zachovat si svobodné srdce, zcela otevřené Bohu, pokládat se pouze za správce svého majetku a vědět, že toto vlastnictví je – slovy Jana Pavla II. – zatíženo sociální hypotékou.
Pozemská dobra nejsou sama o sobě špatná. Netřeba jimi tedy pohrdat, jedná se pouze o jejich správné využití.
Jak praví jedno italské rčení, od pozemských dober nemají být odpoutané ruce, ale srdce. Jde o to, abychom je uměli užívat pro dobro druhých.
Kdo je bohatý, je bohatý pro druhé.

„Spíš projde velbloud uchem jehly, než vejde bohatý do Božího království.“

Možná namítneš, že nejsi opravdu bohatý, a proto se tě tato slova netýkají.
Všimni si, že otázka, kterou užaslí učedníci položili Kristu hned po tomto jeho výroku, byla: „Kdo tedy může být spasen?“ Otázka učedníků jasně ukazuje, že tato Ježíšova slova jsou adresována v podstatě všem.
I ten, kdo všechno zanechal, aby následoval Krista, může srdcem lpět na nespočetných věcech. Bohatým před Bohem může být i žebrák, který spílá tomu, kdo se dotkne jeho mošny.

Chiara Lubichová


clanek/sz_2009_11.txt · Poslední úprava: 2009/11/07 18:31 autor: bajeluk