Slovo života září 2009

PDF MP3

„Nejprve tedy hledejte Boží království a jeho spravedlnost, a to všechno vám bude přidáno.“ (Mt 6,33)

„Nejprve tedy hledejte Boží království a jeho spravedlnost, a to všechno vám bude přidáno.“ [1]

Celé evangelium je revolucí. Ani jedno Kristovo slovo se nepodobá lidskému způsobu vyjadřování. Poslechni si toto: „Nejprve tedy hledejte Boží království a jeho spravedlnost, a to všechno (nezbytné k uspokojení životních potřeb) vám bude přidáno.“
Člověk se většinou úzkostlivě snaží nejprve dosáhnout toho, co nutně potřebuje k zajištění vlastní existence. Možná tak činíš i ty. Ježíš ti však předkládá „svůj“ způsob nazírání a jednání. Žádá, aby ses choval zcela jinak, než je obvyklé, a to neustále, nikoli jen občas. Požaduje, abys hledal především Boží království.
Až budeš celou svou bytostí zaměřen na Boha a budeš dělat vše proto, aby Bůh kraloval v tobě i v druhých (tedy aby v tvém životě platily jeho zákony), dá ti Otec vše, co den po dni potřebuješ.
Jestliže se však staráš především o sebe, snadno se ti může stát, že budeš dbát hlavně o věci tohoto světa a staneš se jejich obětí. Začneš je považovat za „svoji“ hlavní starost a „cíl“ veškerého svého úsilí. V tvém nitru se objeví silné pokušení spoléhat se jen na vlastní síly a přestaneš počítat s Bohem.

„Nejprve tedy hledejte Boží království a jeho spravedlnost, a to všechno vám bude přidáno.“

Ježíš zcela mění situaci. Bude-li on a život pro něj tvou nejdůležitější starostí, pak vše ostatní přestane být hlavním problémem tvé existence, ale bude ti „přidáno“ nebo bude něčím „navíc“.
Je to utopie? Je to pro moderního člověka, žijícího v průmyslově rozvinutém světě, kde vládne honba za úspěchem a nezřídka i hospodářská krize, něco neuskutečnitelného? Uvědom si, že ani v době, kdy Ježíš pronesl tato slova, nebyly konkrétní existenční potíže lidí v Galileji o nic menší.
Nejde o to, zda se jedná o utopii či nikoli. Ježíš ti jednoduše předkládá k zamyšlení základní nasměrování tvého života: žiješ pro sebe či pro Boha?
Pokusme se však nyní hlouběji pochopit význam těchto slov: „Nejprve tedy hledejte Boží království a jeho spravedlnost, a to všechno vám bude přidáno.“
Ježíš nevyzývá k nečinnosti, k pasivitě ve vztahu k pozemským věcem, k nezodpovědnému nebo povrchnímu postoji k práci.
Ježíš nechce, abys byl „ustaraný“, ale aby ses „staral“; zbavuje tě úzkosti, strachu, nepokoje.
Říká totiž: „´Nejprve´ tedy hledejte Boží království…“
Užívá slova „nejprve“ ve smyslu „přede vším“. Hledání Božího království je postaveno na prvé místo, a to nevylučuje, že se má křesťan postarat také o své životní potřeby.
„Hledat království Boží a jeho spravedlnost“ znamená také chovat se v souladu s Božími požadavky, které Ježíš vyjádřil ve svém evangeliu.
Jedině tehdy, když hledá Boží království, zakusí křesťan podivuhodnou moc Otce, zasahujícího v jeho prospěch.
Povím ti jeden příběh.
Stalo se to už před časem, ale přesto se to zdá velice aktuální. Znám mnoho mladých lidí, kteří dnes jednají právě tak, jako jednala tato dívka.
Jmenovala se Elvíra. Studovala pedagogiku. Byla chudá a jenom velice dobrý prospěch jí mohl zaručit pokračování ve studiu. Měla silnou víru. Její profesor filozofie byl ateista, a tak nezřídka vykládal pravdu o Kristu a církvi nejasně, ne-li zkresleně. Elvíry se to silně dotýkalo, ne kvůli ní samotné, ale kvůli lásce k Bohu, k pravdě a také k jejím spolužačkám. Přestože věděla, že odporovat profesorovi by mohlo znamenat špatnou známku, to, co cítila uvnitř, bylo silnější než ona. Pokaždé zvedla ruku a požádala o slovo, aby řekla: „To není pravda, pane profesore.“ Možná někdy neměla všechny argumenty potřebné k vyvrácení profesorova výkladu, ale ve sdělení, že „to není pravda“, byla obsažena její víra – dar pravdy, nutící k zamyšlení.
Spolužačky, které ji měly rády, se ji snažily od těchto projevů odradit, aby si neuškodila. Ale neúspěšně.
Uplynulo několik měsíců. Rozdávalo se vysvědčení a Elvíra ho přebírala rozechvělá. Pak ji ale zaplavila radost. Dostala nejlepší možnou známku.
Snažila se v prvé řadě o to, aby Bůh a jeho pravda převládli, a zbytek jí byl přidán.

„Nejprve tedy hledejte Boží království a jeho spravedlnost, a to všechno vám bude přidáno.“

Budeš-li i ty hledat Otcovo království, zakusíš, že Bůh je Prozřetelnost, která pečuje o vše, co v životě potřebuješ. Objevíš každodenní mimořádnost evangelia.

Chiara Lubichová

[1] Slovo života na květen 1979. Vyšlo v publikaci „Essere la Tua Parola. Chiara Lubich e cristiani di tutto il mondo“, sv. II, Città Nuova, Řím 1982, str. 11-13.


clanek/sz_2009_09.txt · Poslední úprava: 2009/09/12 22:44 autor: janokuchta