Slovo života březen 2009

MP3 PDF
„O cokoli budete prosit Otce ve jménu mém, dá vám.“ (Jan 16,23)

„O cokoli budete prosit Otce ve jménu mém, dá vám.“ (Jan 16,23) 1

V tomto světě můžeš pozorovat tu nejabsurdnější podívanou. Na jedné straně jsou lidé, kteří bloudí, stále hledají, uprostřed nevyhnutelných zkoušek života cítí úzkost z toho, že si sami nevystačí, že potřebují pomoc, že si připadají osiřelí - a na druhé straně je Bůh, Otec všech, který po ničem tolik netouží, jako po tom, aby ve své všemohoucnosti vyslyšel přání a naplnil potřeby svých dětí.
Je to jako prázdnota volající po naplnění. A jako plnost volající po prázdnotě. Ale nesetkávají se.
Svoboda, jíž je člověk obdařen, může mít i tento neblahý důsledek.
Ale Bůh nepřestává být Láskou pro ty, kteří se k němu hlásí.
Poslyš, co říká Ježíš:

„O cokoli budete prosit Otce ve jménu mém, dá vám.“

Nabízí se ti k úvaze jeden z příslibů, které Ježíš v evangeliu opakuje. Těmito slovy, různě zdůrazňovanými a vysvětlovanými, tě učí, jak dosáhnout toho, co potřebuješ.
Jedině Bůh může takto hovořit. Jeho možnosti jsou bezmezné. Všechny milosti jsou v jeho moci: milosti pozemské, duchovní, milosti možné i nemožné.
Ale dobře poslouchej!
On ti napovídá, „jak“ máš před Otcem se svou prosbou stanout. „Ve jménu mém,“ říká.
Máš-li trochu víry, tato tři krátká slova by ti měla dát křídla.
Podívej, Ježíš, který žil zde mezi námi, zná nekonečné potřeby, které máme a které máš i ty, a má o nás starost. A tak pokud jde o modlitbu, sám se do toho vložil a jakoby ti říkal: „Jdi k Otci mým jménem a požádej ho o to, a pak ještě o to a to.“ On ví, že Otec mu nemůže říci ne. Je jeho Syn a je Bůh.
Nejdeš k Otci ve jménu svém, ale ve jménu Krista. Italské přísloví říká: „Vyslanci se neubližuje.“ Když jdeš ve jménu Krista k Otci, jsi také pouze vyslancem, záležitost se řeší mezi Synem a Otcem.
Mnozí křesťané, kteří se takto modlí, by ti mohli dosvědčit bezpočetné milosti, které dostali. Tyto milosti každodenně ukazují, že nad nimi bdí pozorné a láskyplné Boží otcovství.

„O cokoli budete prosit Otce ve jménu mém, dá vám.“

Možná mi nyní odpovíš: „Prosil jsem - a prosil jsem ve jménu Krista - ale nedostal jsem.“
To je možné. Už jsem hovořila o tom, že Ježíš i v jiných úryvcích evangelia vyzývá, abychom prosili, a přidává k tomu další vysvětlení, která ti možná unikla.
Říká například, že dostává ten, kdo „zůstává“ v něm, to znamená v jeho vůli. Možná prosíš o něco, co nezapadá do Božího plánu s tebou a Bůh to nevidí jako užitečné pro tvůj pozemský nebo věčný život, nebo to pokládá přímo za škodlivé.
Jak by tě on, který je tvým Otcem, mohl v těchto případech vyslyšet? To by tě klamal. A to nikdy neudělá.
Bude tedy užitečné, když se s ním před modlitbou domluvíš a řekneš mu: „Otče, rád bych tě poprosil v Ježíšově jménu o toto, jestli se ti zdá, že je to dobré.“ A jestliže žádaná milost bude v souladu s plánem, který Bůh ve své lásce pro tebe vymyslel, splní se slova:

„O cokoli budete prosit Otce ve jménu mém, dá vám.“

Možná prosíš o milosti, ale nemáš vůbec v úmyslu přizpůsobit svůj život tomu, co žádá Bůh.
I v tomto případě by se ti zdálo správné, aby tě Bůh vyslyšel? On ti nechce dát pouze nějaký dar, chce ti dát plnost štěstí. A té dosáhneme, budeme-li se snažit žít podle Božích přikázání, podle jeho slov. Nestačí na ně pouze myslet, ani se omezit na jejich rozjímání, je třeba podle nich žít.
Budeš-li tak činit, dostaneš všechno.
Závěrem: chceš obdržet milosti?
Klidně žádej ve jménu Krista o cokoli. Především však věnuj pozornost jeho vůli a buď rozhodnut uposlechnout Boží zákon.
Bůh je nanejvýš šťastný, když může rozdávat milosti. Bohužel, jsme to většinou my, kteří mu svazujeme ruce.

Chiara Lubichová

1 Slovo života na listopad 1978, úplná verze byla otištěna v publikaci „Essere la Tua parola. Chiara Lubich e cristiani di tutto il mondo“, sv. I, Řím 1980, str. 123 – 126.


clanek/sz_2009_03.txt · Poslední úprava: 2009/04/03 12:46 autor: admin