Slovo života únor 2009

MP3 PDF

„Když někdo přichází ke mně a neklade svého otce, svou matku, ženu, děti, bratry a sestry – ano i sám sebe – až na druhé místo, nemůže být mým učedníkem.“ (Lk 14,26) 1

Co tomu říkáš? Jsou to slova s hroznými, radikálními, neslýchanými nároky! A přece je to tentýž Ježíš, který prohlásil manželství za nerozlučitelné a přikázal milovat všechny, zvláště pak rodiče. Tentýž Ježíš nyní žádá postavit na druhé místo veškeré krásné city tohoto světa, pokud by se staly překážkou bezprostřední, přímé lásky k němu. Jedině Bůh může žádat tak mnoho.
Ježíš totiž vytrhává lidi z jejich přirozeného způsobu života a chce je připoutat především k sobě, aby na zemi vytvořil vztahy všeobecného bratrství. Proto tam, kde se setkává s nějakou překážkou svého záměru, „odřezává“ a v evangeliu hovoří o „meči“ (v duchovním slova smyslu). Nazývá „mrtvými“ ty, kteří ho nedokázali milovat více než matku, manželku, život. Vzpomínáš si na člověka, který žádal, aby směl pohřbít svého otce, než bude Ježíše následovat? Právě jemu Ježíš odpověděl: „Nech, ať mrtví pochovávají své mrtvé.“ 2
Možná ses tváří v tvář takové náročnosti zachvěl strachem; možná tě napadlo odkázat Ježíšova slova do jeho doby, nebo je adresovat těm, kteří ho mají následovat zvláštním způsobem. Mýlíš se. Toto slovo platí pro každou dobu, i pro naši, a platí pro všechny křesťany, tedy i pro tebe.
V každé době se může naskytnout mnoho příležitostí, jak na Kristovu výzvu prakticky odpovědět.
Žiješ v rodině, kde se někdo staví proti křesťanství? Ježíš chce, abys o něm svědčil životem a v příhodném okamžiku také slovem, i za cenu toho, že se ti budou posmívat nebo tě pomlouvat.
Jsi matkou a tvůj manžel tě vybízí k potratu? Poslouchej Boha a ne lidi.
Bratr tě chce zapojit do nějaké společnosti, jejíž cíle jsou nejasné nebo dokonce odsouzeníhodné? Nepřipojuj se k němu!
Vyzývá tě někdo z tvých blízkých, abys přijal peníze nabyté ne zcela čistým způsobem? Zachovej si svou poctivost.
Podněcuje tě celá rodina k mravně nevázanému životu? „Odřízni“ vše, aby se od tebe nevzdálil Kristus.

„Když někdo přichází ke mně a neklade svého otce, svou matku, ženu, děti, bratry a sestry – ano i sám sebe – až na druhé místo, nemůže být mým učedníkem.“

Pocházíš z nevěřící rodiny a skutečnost tvého obrácení ke Kristu vyvolala rozdělení? Neznepokojuj se! Je to důsledek evangelia. Obětuj Bohu bolest srdce za ty, které miluješ, ale nepovol. Povolal tě Kristus zvláštním způsobem a nadešla teď chvíle, kdy tvé úplné odevzdání vyžaduje opustit otce a matku nebo se snad zříci snoubenky? Rozhodni se! Kdo nebojuje, nezvítězí!

„Když někdo přichází ke mně a neklade svého otce, svou matku, ženu, děti, bratry a sestry – ano i sám sebe – až na druhé místo, nemůže být mým učedníkem.“

„…ano, i sám sebe.“
Žiješ v zemi, kde jsou křesťané pronásledováni, a to, že se hlásíš ke Kristu, přivádí tvůj život do nebezpečí? Měj odvahu. I to může někdy naše víra žádat. V církvi nikdy zcela neskončila éra mučedníků. Každý z nás se během života ocitne v situaci, kdy bude muset volit mezi Kristem a tím ostatním, aby zůstal pravým křesťanem. Takže dojde i na tebe.
Neboj se. Neboj se o život: Lépe je ho ztratit pro Boha, než o něj navždy přijít. Věčný život je skutečností. A nestrachuj se o své drahé. Bůh je miluje. Jednoho dne, dokážeš-li mu dát před nimi přednost, projde kolem nich a zavolá je mocnými slovy své lásky. A ty jim pomůžeš, aby se spolu s tebou stali pravými učedníky Krista.

Chiara Lubichová

1 Slovo života na říjen 1978. Vyšlo v knize Essere la Tua Parola. Chiara Lubich e cristiani di tutto il mondo, 1. svazek, Řím 1980, str. 111 - 113.

2 Lk 9,60.clanek/sz_2009_02.txt · Poslední úprava: 2009/02/17 23:09 autor: janokuchta